TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
sermaye {i} die Anlage {f}
sermaye {i} [tic]der Fonds {m}
sermaye {i} der Fundus {m}
sermaye {i} die Geldmittel {f}
sermaye {i} [tic]das Grundkapital {n}
sermaye {i} [tic]der Grundstock {m}
sermaye {i} [tic]das Kapital {n}
sermaye {i} die Kapitaleinlage {f}
sermaye {i} [fel]die Substanz {f}
sermaye {i} [tic]das Vermögen {n}
sermaye akımı {i} der Kapitalstrom {m}
sermaye akışı {i} der Kapitalabfluss {m}
sermaye akışı {i} der Kapitalfluss {m}
sermaye akışı {i} der Kapitalzufluss {m}
sermaye almak {allg} Kapital aufnehmen {allg}
sermaye amortismanı {i} die Anlageminderung {f}
sermaye amortismanı {i} die Kapitalabschreibung {f}
sermaye artırı {i} die Kapitalausweitung {f}
sermaye artırımı {i} [tic]die Kapitalaufstockung {f}
sermaye artırımı {i} [tic]die Kapitalerhöhung {f}
sermaye artışı {i} der Kapitalzuwachs {m}
sermaye artışı {i} die Kapitalzuwachssteuer {f}
sermaye arttırımı {allg} Aufstockung des Kapitals {allg}
sermaye arttırımı {i} die Kapitalaufstockung {f}
sermaye arttırımı {i} die Kapitalerhöhung {f}
sermaye aşınımı {i} die Kapitalabschöpfung {f}
sermaye aşınımı {i} die Kapitalaufzehrung {f}
sermaye aşınımı {i} der Kapitalverzehr {m}
sermaye bağlama {i} die Kapitalbindung {f}
sermaye bağlamak {allg} Kapital binden {allg}
sermaye bağlamak {allg} Kapital festlegen {allg}
sermaye bedeli {i} der Kapitalbetrag {m}
sermaye bedeli {i} die Kapitalsumme {f}
sermaye bilançosu {i} die Kapitalbilanz {f}
sermaye birikimi {i} die Kapitalakkumulation {f}
sermaye birikimi {i} die Kapitalanhäufung {f}
sermaye birikimi {i} die Kapitalansammlung {f}
sermaye birikimi {i} [tic]die Kapitalaufstockung {f}
sermaye birikimi {i} die Kapitalbildung {f}
sermaye birikimi oranı {i} die Kapitalakkumulationrate {f}
sermaye borçlanması {i} die Kapitalverbindlichkeit {f}
sermaye bulma {i} die Kapitalbeschaffung {f}
sermaye bulmak {allg} Kapital aufbringen {allg}
sermaye bulmak {allg} Kapital beschaffen {allg}
sermaye çekme {i} der Kapitalabzug {m}
sermaye çevreleri {i} [tic]die Finanzkreise {f}
sermaye çoğunluğu {i} die Kapitalmehrheit {f}
sermaye dağılımı {i} die Anlagestreuung {f}
sermaye darlığı {i} die Kapitalknappheit {f}
sermaye değeri {i} der Anlagewert {m}
sermaye değeri {i} der Kapitalwert {m}
sermaye değerlemesi {i} die Kapitalbewertung {f}
sermaye devri {i} die Kapitalübertragung {f}
sermaye donatımı {i} die Kapitalausstattung {f}
sermaye eksikliği {i} die Kapitalunterdeckung {f}
sermaye eksikliği {allg} Mangel an Kapital {allg}
sermaye emisyonu {i} die Kapitalemission {f}
sermaye faaliyeti {i} das Anlagengeschäft {n}
sermaye faizi {i} die Kapitalverzinsung {f}
sermaye faizi {i} der Kapitalzins {m}
sermaye fazlası {i} der Kapitalüberschuss {m}
sermaye geliri {allg} Einkommen aus Kapitalvermögen {allg}
sermaye geliri {i} das Kapitaleinkommen {n}
sermaye geliri {i} der Kapitalertrag {m}
sermaye geliri {i} die Kapitalrendite {f}
sermaye geliri {i} die Kapitalrente {f}
sermaye geliri {i} die Revenue {f}
sermaye geliri vergisi {i} [huk]die Kapitalertragssteuer {f}
sermaye gelirleri {ç} die Kapitaleinkünfte {pl}
sermaye genişlemesi {i} die Kapitalausweitung {f}
sermaye gereksinimi {i} [tic]der Kapitalbedarf {m}
sermaye gideri {i} der Kapitalaufwand {m}
sermaye giderleri {allg} [tic]aktivierungspflichtiger Aufwand {allg}
sermaye giderleri {ç} die Kapitalaufwendungen {pl}
sermaye girdisi {i} der Kapitaleinsatz {m}
sermaye girdisi {i} die Kapitalzuwachssteuer {f}
sermaye göçü {allg} Abwanderung von Kapital {allg}
sermaye göçü {i} die Kapitalabwanderung {f}
sermaye göçü {i} [tic]der Kapitalflucht {m}
sermaye harcamaları {allg} Ausgaben für Anlagen {allg}
Indirekte Treffer
açıklanan ana sermaye {i} [tic]das Grundkapital {n}
aktif sermaye {i} [tic]der Besitzstand {m}
aktif sermaye {allg} arbeitendes Kapital {allg}
aktif sermaye {i} das Aktivkapital {n}
aktif sermaye {allg} flüssiges Kapital {allg}
ana sermaye {i} [tic]das Stammkapital {n}
ana sermaye temel anamal {i} das Grundkapital {n}
artan sermaye {i} der Kapitalüberschuss {m}
asgari ana sermaye {i} das Mindeststammkapital {n}
atıl sermaye {allg} totes Kapital {allg}
atıl sermaye {allg} brachliegendes Kapital {allg}
Avrupa sermaye piyasası {i} der Eurokapitalmarkt {m}
ayni sermaye {i} das Sachkapital {n}
bağlanmış sermaye {allg} gebundenes Kapital {allg}
beşeri sermaye {allg} menschliches Kapital {allg}
beşeri sermaye {i} das Humankapital {n}
beşeri sermaye {i} das Arbeitsvermögen {n}
beyan edilmiş sermaye {allg} ausgewiesenes Kapital {allg}
birinci derecede sağlam sermaye yatırımı {allg} mündelsichere Kapitalanlage {allg}
borç alınan sermaye {i} das Anleihekapital {n}
borsada asgari sermaye {i} [tic]das Lot {n}
büyük sermaye {i} das Großkapital {n}
büyük sermaye sahibi {i} [tic]der Bankier {m}
çalışan sermaye {i} das Betriebskapital {n}
çalışan sermaye {i} das Arbeitskapital {n}
çalışan sermaye {allg} arbeitendes Kapital {allg}
çıkarılmış sermaye {allg} [tic]ausgegebenes Kapital {allg}
dikey sermaye yapısı {allg} vertikale Kapitalstruktur {allg}
dış sermaye {i} das Fremdkapital {n}
dış sermaye {allg} betriebsfremde Mittel {allg}
dış sermaye {i} das Auslandskapital {n}
dış ticaret sermaye şirketi {i} [tic]das Außenhandelsunternehmen {n}
dolaşımdaki sermaye {allg} umlaufendes Kapital {allg}
dolaysız örtülü sermaye iştirakı {allg} direkte Fremdkapitalbeteiligung {allg}
dolaysız yabancı sermaye iştirakı {allg} direkte Fremdkapitalbeteiligung {allg}
dolaysız yabancı sermaye katılımı {allg} direkte Fremdkapitalbeteiligung {allg}
dönen sermaye {allg} umlaufendes Kapital {allg}
döner sermaye {allg} liquide Anlagen {allg}
döner sermaye {i} das Geschäftsvermögen {n}
döner sermaye {allg} flüssige Anlagen {allg}
döner sermaye {i} [eko]das Umlaufkapital {n}
döner sermaye {i} das Arbeitskapital {n}
döner sermaye {allg} umlaufendes Kapital {allg}
döşeme sermaye {i} die Ausstattung {f}
efektif sermaye {i} das Barkapital {n}
ek olarak sermaye koyma {i} der Nachschuss {m}
eldeki ihtiyatları kullanma yoluyla sermaye arttır {allg} Kapitalerhöhung aus offenen Rücklagen {allg}
emek ve sermaye {allg} Arbeit und Kapital {allg}
en az sermaye {i} das Mindestkapital {n}
esas sermaye {i} [tic]das Aktienkapital {n}
esas sermaye {i} das Stammkapital {n}
esas sermaye {i} das Grundkapital {n}
esas sermaye {i} das Ausgangskapital {n}
faiz getiren sermaye {allg} verzinsliches Kapital {allg}
faiz getiren sermaye yatırımı {allg} verzinsliche Kapitalanlage {allg}
faizli sermaye yatırımı {allg} verzinsliche Kapitalanlage {allg}
gayri safi sabit sermaye teşekkülü {ç} die Bruttoanlageinvestitionen {pl}
gayrimenkul sermaye iradı {allg} Kapitalertrag aus Immobilen {allg}
gerçek sermaye {i} [tic]der Effektivbestand {m}
gerçek sermaye {i} die Kapitalsubstanz {f}
görünmeyenler sermaye işlemlerinin bilançosu {allg} Bilanz der unsichtbaren Leistungen {allg}
hakiki sermaye {i} [tic]das Aktivkapital {n}
harcanmış sermaye {allg} begebenes Kapital {allg}
harcanmış sermaye {allg} ausgegebenes Kapital {allg}
hisse senetli sermaye {i} [tic]das Aktienkapital {n}
hisselere bölünmüş sermaye {i} das Aktienkapital {n}
hisseli sermaye {i} das Aktienkapital {n}
ilk sermaye {i} [tic]das Anfangskapital {n}
işletme için gerekli sermaye {allg} betriebsnotwendiges Kapital {allg}
itibari sermaye {i} das Nennkapital {n}
izin verilmiş sermaye {i} das Genehmigtes Kapital {n}
kamu sektörü sermaye gereksinimi {allg} Kapitalbedarf öffentlichen Hand {allg}
kamu sektörü sermaye ihtiyacı {allg} Kapitalbedarf öffentlichen Hand {allg}
kara sermaye {i} das Fluchtkapital {n}
kayıtlı sermaye {allg} bedingtes Kapital {allg}
kısa vadeli sermaye malları {allg} kurzfristige Anlagegüter {allg}
komandit sermaye {i} das Kommanditkapital {n}
konan sermaye {i} die Kapitaleinlage {f}
koyulan sermaye {i} die Stammeinlage {f}
kullanılmayan sermaye {allg} ungenutztes Kapital {allg}