TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
vurmak {fi} anschlagen {v}
vurmak {fi} aufschlagen {v}
vurmak {fi} auftragen {v}
vurmak {fi} auftreffen {v}
vurmak {v} bestoßen {v}
vurmak {fi} dareinschlagen {v}
vurmak {fi} Einfahren {v}
vurmak {allg} irgendwohin hauen {allg}
vurmak {itr} hämmern {itr}
vurmak {v} hauen {v}
vurmak {itr} hinhauen {itr}
vurmak {fi} klopfen {v}
vurmak {itr} [müz]pauken {itr}
vurmak {itr} pochen {itr}
vurmak {v} rempeln {v}
vurmak {v} rühren {v}
vurmak {fi} schießen {v}
vurmak {fi} schlagen {v}
vurmak {allg} stoßen {allg}
vurmak {fi} treffen {v}
vurmak {fi} zuschlagen {v}
Indirekte Treffer
açığa vurmak {fi} kundgeben {v}
açığa vurmak {fi} äußern {v}
açığa vurmak {fi} bloßlegen {v}
açığa vurmak {fi} öffentlich erklären {v}
açığa vurmak {fi} offenbaren {v}
açığa vurmak {itr} manifestieren {itr}
açığa vurmak {fi} Verraten {v}
ata eyer vurmak {fi} aufsatteln {v}
ateş ederek vurmak {v} schießen {v}
atı koşuma vurmak {fi} anstrengen {v}
atıp vurmak {fi} etwas abschließen {v}
ayakkabıya pençe vurmak {v} besohlen {v}
ayaklarını yere vurmak {fi} aufstampfen {v}
bahar başına vurmak {allg} Frühlingsgefühle bekommen {allg}
baltayı taşa vurmak {i} der Fehlschlag {m}
baltayı taşa vurmak {allg} einen Bock schießen {allg}
baltayı taşa vurmak {allg} in die Nesseln setzen {allg}
baltayı taşa vurmak {fi} ins Fettnäpfchen treten {v}
baş vurmak {fi} anfragen {v}
başını taşa vurmak {allg} an die Brust schlagen {allg}
başını taştan taşa vurmak {allg} an die Brust schlagen {allg}
başka eyer vurmak {fi} umsatteln {v}
başlık vurmak {fi} aufzäumen {v}
belirli bir noktaya vurmak {fi} hinhauen {v}
bir şeye vurmak {fi} anprallen {v}
bir şeye vurmak {fi} [den]ansegeln {v}
bir şeyi yere vurmak {fi} aufstoßen {v}
bir taşla iki kuş vurmak {fi} zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen {v}
birbirine vurmak {fi} zusammenschlagen {v}
birine gem vurmak {allg} jemanden an die Kandare nehmen {allg}
birini kalleşçe arkadan vurmak {allg} jemandem in den Rücken fallen {allg}
birini kendi silahıyla vurmak {allg} [Redw.]Gleiches mit Gleichem vergelten {allg}
birini vurmak {fi} jemanden töten {v}
birini vurmak {fi} jemanden erschießen {v}
birini vurmak {fi} morden {v}
birinin ayıbını yüzüne vurmak {allg} jemandem etwas auf den Kopf zusagen {allg}
birinin hatalarını yüzüne vurmak {allg} jemandem den Spiegel vorhalten {allg}
birisine vurmak {allg} auf jdn einhauen {allg}
birisine vurmak {fi} einschlagen auf jdn. {v}
birisini kendi silahı ile vurmak {allg} mit gleicher Münze zurückzahlen {allg}
birisini silahla vurmak {allg} jdn über den Haufen schießen {allg}
birisinin tüm hatalarını yüzüne vurmak {allg} seine Fehler vorrechnen {allg}
boynunu vurmak {v} enthaupten {v}
boynunu vurmak {v} köpfen {v}
büyük bir güçle vurmak {itr} bollern {itr}
çatırdayarak vurmak {itr} prasseln {itr}
damga vurmak {fi} abstempeln {v}
damga vurmak {fi} abprägen {v}
dem vurmak {v} zu sprechen kommen (auf etw.) {v}
dem vurmak {v} anschneiden {v}
demire vurmak {fi} anschmieden {v}
denizden sahile vurmak {allg} angeschwemmt werden {allg}
dışarı vurmak {fi} herausschlagen {v}
elleriyle vurmak {v} [müz]trommeln {v}
eyer vurmak {fi} aufschnallen {v}
fiske vurmak {allg} mit den Fingern schnippen {allg}
fiske vurmak {v} fipsen {v}
gem vurmak {v} zügeln {v}
gem vurmak {fi} aufzäumen {v}
gerçekleri birinin yüzüne vurmak {allg} jemandem die ungeschminkte Wahrheit sagen {allg}
geri vurmak {fi} zurückschlagen {v}
giyotin ile boynunu vurmak {v} guillotinieren {v}
hafifçe vurmak {allg} [sp]tuschieren {allg}
hafifçe vurmak {v} stupsen {v}
hatasını yüzüne vurmak {allg} jemandem einen Spiegel vorhalten {allg}
hayvana koşum vurmak {fi} anschirren {v}
kafasını duvardan duvara vurmak {v} bereuen {v}
kaldırıp vurmak {allg} irgendwohin hauen {allg}
kantara vurmak {fi} überdenken {v}
kapıya vurmak {allg} an die Tür klopfen {allg}
kapıya vurmak {allg} an die Tür anpochen {allg}
kapıyı vurmak {fi} anklopfen {v}
karaya vurmak {fi} anlagern {v}
karaya vurmak {v} spülen {v}
karaya vurmak {itr} [den]scheitern {itr}
karaya vurmak {allg} ans Land gespült werden {allg}
ket vurmak {fi} hemmen {v}
kıyıya vurmak {allg} ans Land gespült werden {allg}
kol vurmak {fi} herumschlendern {v}
kroşe vurmak {fi} anhäkeln {v}