TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yetki {i} die Amtsgewalt {f}
yetki {i} der Anspruch {m}
yetki {i} die Autorisation {f}
yetki {i} die Autorität {f}
yetki {i} die Befugnis {f}
yetki {i} die Berechtigung {f}
yetki {i} die Bevollmächtigung {f}
yetki {i} der Einfluss {m}
yetki {i} die Ermächtigung {f}
yetki {i} die Handhabe {f}
yetki {i} die Kompetenz {f}
yetki {i} die Legitimation {f}
yetki {i} die Macht {f}
yetki {i} die Machtbefugnis {f}
yetki {i} das Mandat {n}
yetki {i} das Recht {n}
yetki {i} die Vollmacht {f}
yetki {i} die Zuständigkeit {f}
yetki aktarmak {v} delegieren {v}
yetki alanı {i} das Dezernat {n}
yetki alanı {i} der Geschäftsbereich {m}
yetki alanı {i} der Kompetenzbereich {m}
yetki alanı {i} die Leitungsspanne {f}
yetki alanı {i} der Machtbereich {m}
yetki alanı {i} das Ressort {n}
yetki alanı {i} die Zuständigkeit {f}
yetki alanı {i} der Zuständigkeitsbereich {m}
yetki aşımı {i} die Ermessensüberschreitung {f}
yetki aşımı {i} die Kompetenzüberschreitung {f}
yetki belgesi {i} der Berechtigungsschein {m}
yetki belgesi {i} die Ermächtigung {f}
yetki belgesi {i} die Vollmachtsurkunde {f}
yetki belgesi {i} die Berechtigungskarte {f}
yetki bölgesi {i} der Zuständigkeitsbereich {m}
yetki devreden {i} der Vollmachtgeber {m}
yetki devretme {i} [huk]die Delegation {f}
yetki devretmek {v} [huk]delegieren {v}
yetki devri {i} die Gewaltenübertragung {f}
yetki ihtilafı {i} der Kompetenzstreit {m}
yetki kanunu {i} das Ermächtigungsgesetz {n}
yetki makam {allg} die betreffende Behörde {allg}
yetki paylaşımı {i} die Dezentralisierung {f}
yetki paylaşmak {v} dezentralisieren {v}
yetki sahibi {i} der Berechtigter {m}
yetki sahibi {i} der Bevollmächtigter {m}
yetki sahibi {i} der Funktionsträger {m}
yetki sahibi olmak {allg} freie Hand haben {allg}
yetki şartı {i} die Ermächtigungsklausel {f}
yetki temeli {i} die Ermächtigungsgrundlage {f}
yetki uyuşmazlığı {i} der Kompetenzkonflikt {m}
yetki veren {i} [huk]der Gewaltgeber {m}
yetki vererek göndermek {fi} abordnen {v}
yetki verme {i} die Bevollmächtigung {f}
yetki verme {i} die Ermächtigung {f}
yetki verme {i} die Legitimierung {f}
yetki vermek {v} akkreditieren {v}
yetki vermek {v} autorisieren {v}
yetki vermek {v} begaben {v}
yetki vermek {v} berechtigen {v}
yetki vermek {fi} bevollmächtigen {v}
yetki vermek {v} ermächtigen {v}
yetki vermek {allg} Ermächtigung erteilen {allg}
yetki vermek {fi} legitimieren {v}
yetki yetkisi {i} die Kompetenzkompetenz {f}
yetki zinciri {i} [pol]die Legitimationskette {f}
yetkilemek {fi} autorisieren {v}
yetkilemek {fi} berechtigen {v}
yetkilendirme {i} die Akkreditierung {f}
yetkilendirme {i} die Ermächtigung {f}
yetkilendirme {i} die Autorisierung {f}
yetkilendirme kaydı {i} die Ermächtigungsklausel {f}
yetkilendirme yazısı {i} das Ermächtigungsschreiben {n}
yetkilendirmek {fi} berechtigen {v}
yetkilendirmek {v} ermächtigen {v}
yetkilendirmek {allg} Ermächtigung erteilen {allg}
yetkiler {ç} die Ressorts {pl}
yetkilerin yerel makamlara da verilmesi {i} die Dezentralisation {f}
yetkilerini artırmak {v} überordnen {v}
yetkilerini kaptırmak {fi} anheim fallen {v}
yetkili {i} [tek]der Alleinvertreter {m}
Indirekte Treffer
açık yetki {i} die Blankovollmacht {f}
ahzükabza yetki {i} das Inkassomandat {n}
başkasına yetki verme {i} [tic]das Kommittitiv {n}
birine yetki vermek {allg} jemandem freie Hand lassen {allg}
birisine yetki vermek {v} bevollmächtigen {v}
çerçeve yetki {i} die Rahmenkompetenz {f}
devlette yetki paylaşımı {i} die Dezentralisation {f}
direkt yetki {i} die Linienfunktion {f}
dış yetki {i} die Außenvollmacht {f}
dolaysız yetki {i} die Linienfunktion {f}
fazla yetki vermek {v} überordnen {v}
fonksiyonel yetki {allg} funktionale Autorität {allg}
genel yetki {i} die Generalvollmacht {f}
görev ve yetki ihtilafi {i} die Kompetenzstreitigkeit {f}
görev ve yetki uyuşmazlığı {i} der Kompetenzkonflikt {m}
yetki {i} die Innenvollmacht {f}
madde itibariyle yetki kimse {i} die Sachliche Zuständigkeit {f}
mahalli eyalet hükümetinin yetki bölgesi {i} der Regierungsbezirk {m}
müstemir yetki {allg} die stetige Befugnis {allg}
müstemir yetki {i} [huk]die Stetige Befugnis {f}
resmi yetki {i} die Amtsvollmacht {f}
resmi yetki {i} die Amtsgewalt {f}
sınırlı yararlanma yetki veren irtifak {allg} beschränkte Dienstbarkeit {allg}
sınırsız yetki {i} die Carte blanche {f}
sürekli yetki {i} [tic]der Dauerauftrag {m}
tam yetki {i} die Generalvollmacht {f}
tam yetki {i} die Carte blanche {f}
tam yetki {i} [huk]die Blankovollmacht {f}
tam yetki {i} [huk]die Vollmacht {f}
tam yetki {i} die Machtvollkommenheit {f}
tek başına yetki {i} die Alleinberechtigung {f}
ticari yetki {i} [tic]die Handlungsbefugnis {f}
ticari yetki {i} [tic]die Handlungsvollmacht {f}
uluslararası yetki {i} die Internationale Zuständigkeit {f}
yer itibariyle yetki {i} die örtliche Zuständigkeit {f}
yetki aktarmak {v} delegieren {v}
yetki alanı {i} die Zuständigkeit {f}
yetki alanı {i} der Geschäftsbereich {m}
yetki alanı {i} das Ressort {n}
yetki alanı {i} das Dezernat {n}
yetki alanı {i} der Machtbereich {m}
yetki alanı {i} die Leitungsspanne {f}
yetki alanı {i} der Zuständigkeitsbereich {m}
yetki alanı {i} der Kompetenzbereich {m}
yetki aşımı {i} die Kompetenzüberschreitung {f}
yetki aşımı {i} die Ermessensüberschreitung {f}
yetki belgesi {i} die Ermächtigung {f}
yetki belgesi {i} der Berechtigungsschein {m}
yetki belgesi {i} die Berechtigungskarte {f}
yetki belgesi {i} die Vollmachtsurkunde {f}
yetki bölgesi {i} der Zuständigkeitsbereich {m}
yetki devreden {i} der Vollmachtgeber {m}
yetki devretme {i} [huk]die Delegation {f}
yetki devretmek {v} [huk]delegieren {v}
yetki devri {i} die Gewaltenübertragung {f}
yetki ihtilafı {i} der Kompetenzstreit {m}
yetki kanunu {i} das Ermächtigungsgesetz {n}
yetki makam {allg} die betreffende Behörde {allg}
yetki paylaşımı {i} die Dezentralisierung {f}
yetki paylaşmak {v} dezentralisieren {v}
yetki sahibi {i} der Berechtigter {m}
yetki sahibi {i} der Funktionsträger {m}