DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
gewinnen {v} çıkarmak {fi}
gewinnen {v} elde etmek {v}
gewinnen {itr} güzelleşmek {itr}
gewinnen {v} kazanmak {v}
gewinnen {v} maden çıkarmak {v}
gewinnen {v} yarar sağlamak {v}
gewinnend {adv} alımlı {adv}
gewinnend {adv} cazip {adv}
die Gewinnentnahme {f} kar realizasyonu {i}
Indirekte Treffer
die an Bedeutung gewinnen {allg} önem kazanmak {allg}
an Bedeutung gewinnen {allg} güzelleşmek {allg}
an Gewicht gewinnen {s*be} önem kazanmak {s*be}
an Wert gewinnen {allg} değerlenmek {allg}
an Wert gewinnen {allg} değer kazanmak {allg}
aus gewinnen {allg} bir şeyden bir şey elde etmek {allg}
Boden gewinnen {allg} yerleşmek {allg}
Boden gewinnen {allg} ilerlemek {allg}
den Anschein gewinnen {allg} görünmek {allg}
den Prozess gewinnen {allg} [Jur.]davayı kazanmak {allg}
den Prozess gewinnen {allg} [Jur.]mahkemeyi kazanmak {allg}
einander lieb gewinnen {allg} birbirini sevmek {allg}
einander lieb gewinnen {allg} birbirinden hoşlaşmak {allg}
eine Wette gewinnen {allg} bir bahis kazanmak {allg}
einen Ort gewinnen {allg} bir yere yetişmek {allg}
einen Vorsprung gewinnen {allg} avantaj sağlamak {allg}
einen Vorsprung gewinnen {allg} arayı almak {allg}
Form gewinnen {allg} biçimlenmek {allg}
Form gewinnen {allg} şekillenmek {allg}
Form gewinnen {allg} form tutmak {allg}
im Lotto gewinnen {allg} loto tutturmak {allg}
in der Lotterie gewinnen {allg} piyangoda kazanmak {allg}
in der Lotterie gewinnen {allg} piyango vurmak {allg}
jdn für etw gewinnen {allg} birisini ilgilendirmek {allg}
Kunden gewinnen {allg} müşteri kazanmak {allg}
lieb gewinnen {v} sevmeye başlamak {fi}
lieb gewinnen {v} sevgisini kazanmak {fi}
lieb gewinnen {v} kanı kaynamak {fi}
lieb gewinnen {v} hoşlanmak {fi}
lieb gewinnen {v} yavaş yavaş sevmeye başlamak {fi}
Macht gewinnen {allg} nüfuz kazanmak {allg}
Zeit gewinnen {v} vakit kazanmak {fi}