DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
verübeln {allg} birisine bir şey için gücenmek {allg}
verübeln {allg} kırılmak {allg}
verübeln {v} alınmak {v}
verübeln {v} gücenmek {v}
verübeln {v} kırılmak {v}
verüben {v} işlemek {fi}
verüben {v} yapmak {fi}
verulken {v} alaya almak {v}
verulken {v} dalga geçmek {v}
verulken {v} kafaya almak {v}
verunglimpfen {v} adını kötüye çıkarmak {v}
verunglimpfen {v} hakaret etmek {fi}
verunglimpfen {v} şerefine leke sürmek {v}
verunglimpfen {v} şöhretine leke sürmek {v}
verunglimpfen {v} tahkir etmek {fi}
die Verunglimpfung {f} adına leke getirme {i}
die Verunglimpfung {f} hakaret {i}
die Verunglimpfung {f} kara çalma {i}
die Verunglimpfung {f} tahkir {i}
verunglücken {itr} kaza geçirmek {itr}
verunglücken {itr} kazaya uğramak {itr}
Verunglückte {mf} kazazede {mf}
verunreinigen {v} kirletmek {v}
verunreinigen {v} lekelemek {v}
verunreinigen {v} pisletmek {v}
die Verunreinigung {f} kirlilik {i}
verunsichern {v} güven duygusunu sarsmak {v}
verunsichern {v} güvenini sarsmak {v}
verunsichern {v} tedirgin etmek {fi}
verunsichern {v} tehlikedeymiş hissi uyandırmak {v}
verunsichert {a} tedirgin {a}
verunstalten {v} birine hakaret etmek {fi}
verunstalten {v} çirkinleştirmek {v}
verunstalten {v} deforme etmek {v}
verunstalten {v} şeklini bozmak {v}
die Verunstaltung {f} çirkinleştirme {i}
die Verunstaltung {f} deforme etme {i}
veruntreuen {v} emanete hıyanet etmek {v}
veruntreuen {v} emaneti suistimal etmek {v}
veruntreuen {v} güveni kötüye kullanmak {v}
veruntreuen {v} ihtilas etmek {fi}
veruntreuen {v} zimmetine geçirmek {fi}
veruntreuen {v} zimmetine para geçirmek {v}
die Veruntreuung {f} güveni kötüye kullanma {i}
die Veruntreuung {f} hortumculuk yapma {i}
die Veruntreuung {f} ihtilas {i}
die Veruntreuung {f} nitelikli zimmet {i}
die Veruntreuung {f} yolsuzluk yapma {i}
verunzieren {v} birine hakaret etmek {v}
verunzieren {v} çirkinleştirmek {v}
verunzieren {v} deforme etmek {v}
verursachen {v} meydan vermek {fi}
verursachen {itr} neden olmak {itr}
verursachen {itr} oluşmasında etken olmak {itr}
verursachen {v} sebebiyet vermek {fi}
verursachen {itr} sebep olmak {itr}
der Verursacher {m} çevreyi kirleten {i}
der Verursacher {m} neden olan {i}
der Verursacher {m} sebebiyet veren {i}
der Verursacher {m} sebep olan {i}
die Verursachung {f} neden olma {i}
die Verursachung {f} sebebiyet {i}
die Verursachung {f} sebep olma {i}
die Verursachungsprinzip {f} sebep olunan zararların tazmin edilmesi ilkesi {i}
verurteilen {v} ayıplamak {v}
verurteilen {v} cezalandırmak {v}
verurteilen {v} hüküm giydirmek {fi}
verurteilen {v} kınamak {v}
verurteilen {v} mahkum etmek {v}
verurteilen {v} onaylamamak {v}
verurteilen {v} tasdik etmemek {v}
Verurteilte {mf} [Jur.]mahkum olan {mf}
Verurteilte {mf} [Jur.]hükümlü {mf}
die Verurteilung {f} ayıplama {i}
die Verurteilung {f} hüküm giydirme {i}
die Verurteilung {f} hükümlülük {i}
die Verurteilung {f} kınama {i}
die Verurteilung {f} mahkumiyet {i}
die Verurteilung {f} onaylamama {i}