DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Konkatenation {f} zincirleme {i}
konkav {adj} çukur {s}
konkav {adj} içbükey {s}
konkav {adj} konkav {s}
das Konkavglas {n} çukur cam {i}
das Konkavglas {n} konkav cam {i}
die Konkavität {f} içbükeylik {i}
die Konkavität {f} konkavite {i}
die Konkavkehlnaht {f} köşe dikişi {i}
das Konklave {n} Papa seçimi için yapılan kardinal toplantısı {i}
das Konklave {n} papayı seçmek için toplanan kardineller meclisi {i}
konkludent {allg} sonuç doğurmaya yönelik {allg}
konkludent {a} [Jur.]zımni irade beyanı {a}
das konkludentes Handeln {n} [Jur.]hukuki sonuç doğurmaya yönelik hareket {i}
die Konklusion {f} [Phils]çıkarım {i}
die Konklusion {f} [Phils]neticeye varma {i}
die Konklusion {f} sonuç çıkarma {i}
die Konklusion {f} vargı {i}
die Konklusion {f} [Phils]verilen önermelerden sonuç çıkarma becerisi {i}
konklusiv {adj} bir çıkarıma dayanan {s}
konklusiv {adj} çıkartan {s}
konkordant {adj} [Geo]katmanlı {s}
konkordant {adj} uygun {s}
konkordant {adj} uyumlu {s}
konkordant {adj} uyuşan {s}
die Konkordanz {f} [Drck]48 puntoluk harf {i}
die Konkordanz {f} sözcük ve kavramların alfabetik listesi {i}
die Konkordanz {f} uygunluk {i}
das Konkordat {n} konkordat {i}
das Konkordat {n} [Jur.]konkordato {i}
das Konkordat {n} [Jur.]Papalık ile diğer devletler arasında yapılan sözleşme {i}
konkret {adj} konkre {s}
konkret {adj} maddi {s}
konkret {a} müşahhas {a}
konkret {adj} nesnel {s}
konkret {adj} somut {s}
die Konkretbezeichnung {f} somut isim {i}
die konkrete Normenkontrolle {f} somut norm denetimi {i}
konkreter Fall {allg} somut durum {allg}
konkreter Vorwurf {nom} [Jur.]mesnet {i}
das konkretes Gefährdungsdelikt {n} somut tehlike suçu {i}
die Konkretion {f} [Geo]konkresyon {i}
die Konkretion {f} [Geo]yabancı çökelti {i}
die Konkretion {f} [Geo]yumrulama {i}
konkretisieren {v} canlandırmak {v}
konkretisieren {v} cisimlendirmek {v}
konkretisieren {v} nesnel duruma getirmek {v}
konkretisieren {v} nesnelleştirmek {v}
konkretisieren {v} somut duruma getirmek {v}
konkretisieren {v} somutlamak {fi}
konkretisieren {v} somutlaştırmak {v}
konkretisieren {v} tanımlamak {fi}
konkretisieren {v} somutlaşmak {fi}
die Konkretisierung {f} somutlaştırma {i}
das Konkretum {n} [Sprachw]somut isim {i}
das Konkubinat {n} evli olmadan birlikte yaşama {i}
das Konkubinat {n} istifras {i}
das Konkubinat {n} metres hayatı {i}
die Konkubine {f} kuma {i}
die Konkubine {f} metres {i}
der Konkurrent {m} müsabık {i}
der Konkurrent {m} rakip {i}
der Konkurrent {m} yarışmacı {i}
die Konkurrenz {f} müsabaka {i}
die Konkurrenz {f} rakipler {i}
die Konkurrenz {f} rekabet {i}
die Konkurrenz {f} [Jur.]telahuk {i}
die Konkurrenz {f} [Handel]ticari yarış {i}
die Konkurrenz {f} yarışma {i}
Konkurrenz machen {allg} rekabet etmek {allg}
Konkurrenz machen {allg} rekabet yapmak {allg}
Konkurrenz von Rechten {allg} hakların birleşmesi {allg}
das Konkurrenzangebot {n} karşı teklif {i}
das Konkurrenzangebot {n} rakip arz {i}
der Konkurrenzartikel {m} rakip mal {i}
die Konkurrenzbeschränkung {f} rekabet sınırlaması {i}
der Konkurrenzdruck {m} [Handel]rekabet baskısı {i}
das Konkurrenzerzeugnis {n} rakip mal {i}
das Konkurrenzerzeugnis {n} rakip ürün {i}
konkurrenzfähig {a} rekabet edebilir {a}