DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Besitz {m} elmenlik {i}
der Besitz {m} iyelik {i}
der Besitz {m} mal {i}
der Besitz {m} mal varlığı {i}
der Besitz {m} mülk {i}
der Besitz {m} mülkiyet {i}
der Besitz {m} sahiplik {i}
der Besitz {m} tasarruf {i}
der Besitz {m} varlık {i}
der Besitz {m} zilyedlik {i}
der Besitz {m} [Jur.]zilyetlik {i}
Besitz anzeigend {adj} [Sprachw]iyelik gösteren {s}
Besitz anzeigend {adj} [Sprachw]mülki {s}
Besitz anzeigendes Fürwort {allg} [Sprachw]iyelik zamiri {allg}
Besitz anzeigendes Fürwort {allg} [Sprachw]şahıs zamiri {allg}
Besitz entziehen {allg} zilyetliğe elkoymak {allg}
Besitz ergreifen {allg} sahiplenmek {allg}
Besitz ergreifen {allg} zilyetliğe elkoymak {allg}
Besitz ergreifen, sich einsetzen für ... {v} sahiplenmek {fi}
der Besitzanspruch {m} zilyetlik hakkı {i}
besitzanzeigend {a} mülki {a}
der Besitzdiener {m} zilyetlik yardımcısı {i}
die Besitzdienerin {f} zilyedlik yardımcısı {i}
besitzen {v} elde tutmak {v}
besitzen {v} elinde bulundurmak {fi}
besitzen {v} haiz olmak {fi}
besitzen {v} işgal altında bulundurmak {v}
besitzen {v} mal sahibi olmak {v}
besitzen {v} malik olmak {v}
besitzen {v} sahip olmak {v}
besitzen {v} [Jur.]zilyet bulunmak {v}
besitzen {v} zilyetinde olmak {fi}
besitzend {a} haiz {a}
besitzende Klasse {allg} mal mülk sahibi sınıf {allg}
besitzende Klasse {allg} varlıklı kesim {allg}
die Besitzenthebung {f} zilyetin kaldırılması {i}
die Besitzentsetzung {f} çıkarma {i}
die Besitzentsetzung {f} zapt hali {i}
die Besitzentziehung {f} zilyedliğin gasbi {i}
die Besitzentziehung {f} [Jur.]zilyetliğin kaldırılması {i}
der Besitzentzug {m} zilyetliğe elkoyma {i}
der Besitzer {m} elmen {i}
der Besitzer {m} hamil {i}
der Besitzer {m} mal sahibi {i}
der Besitzer {m} malik {i}
der Besitzer {m} mülk sahibi {i}
der Besitzer {m} sahip {i}
der Besitzer {m} [Handel]senet veya çek hamili {i}
der Besitzer {m} [Jur.]zilyet {i}
Besitzer auf Lebenszeit {allg} kaydıhayat ile zilyet {allg}
Besitzer wechseln {allg} el değiştirmek {allg}
Besitzer wechseln {allg} zilyet değiştirmek {allg}
besitzergreifend {a} sahip çıkıcı {a}
besitzergreifend {a} sahiplenici {a}
der Besitzergreifer {m} [Jur.]el koyan {i}
die Besitzergreifung {f} ele geçirme {i}
die Besitzergreifung {f} elkoyma {i}
die Besitzergreifung {f} [mil.]ilhak {i}
die Besitzergreifung {f} işgal {i}
die Besitzergreifung {f} [mil.]işgal etme {i}
die Besitzergreifung {f} zilyetliğe elkoyma {i}
die Besitzerin {f} elmen {i}
die Besitzerin {f} mal sahibesi {i}
die Besitzerin {f} mal sahibi {i}
die Besitzerin {f} malik {i}
die Besitzerin {f} malike {i}
die Besitzerin {f} mülk sahibi {i}
die Besitzerin {f} sahibe {i}
die Besitzerin {f} sahip {i}
der Besitzerwerb {m} zilyetlik iktisabı {i}
die Besitzkehr {f} zilyedliğin istirdadı {i}
die Besitzklage {f} [Jur.]zilyetlik davası {i}
besitzlos {adj} fakir {s}
besitzlos {adj} malsız {s}
besitzlos {adj} mülksüz {s}
besitzlos {adj} yoksul {s}
die Besitzlosigkeit {f} fakirlik {i}
die Besitzlosigkeit {f} yoksulluk {i}
die Besitznahme {f} ele geçirme {i}
die Besitznahme {f} işgal {i}
Indirekte Treffer
die Besitz anzeigend {adj} [Sprachw]iyelik gösteren {s}
Besitz anzeigend {adj} [Sprachw]mülki {s}
Besitz anzeigendes Fürwort {allg} [Sprachw]şahıs zamiri {allg}
Besitz anzeigendes Fürwort {allg} [Sprachw]iyelik zamiri {allg}
Besitz entziehen {allg} zilyetliğe elkoymak {allg}
Besitz ergreifen {allg} zilyetliğe elkoymak {allg}
Besitz ergreifen {allg} sahiplenmek {allg}
Besitz ergreifen, sich einsetzen für ... {v} sahiplenmek {fi}
dinglicher Besitz {allg} mülkiyet {allg}
dinglicher Besitz {allg} mal etme {allg}
gemeinsamer Besitz {allg} birlikte zilyetlik {allg}
in Besitz nehmen {allg} sahip olmak {allg}
in Besitz nehmen {allg} kabzetmek {allg}
in öffentlichem Besitz {allg} kamu zilyetliği altında {allg}
in privatem Besitz {allg} özel zilyetlik altında {allg}
mittelbarer Besitz {m} dolaylı ortaklık {i}
der mittelbarer Besitz {m} [Jur.]dolaylı zilyetlik {i}
der persönlicher Besitz {allg} şahsi zilyetlik {allg}
unmittelbarer Besitz {m} doğrudan doğruya zilyetlik {i}
der unmittelbarer Besitz {m} doğrudan doğruya sahip olma {i}