DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
Los {adv} ...siz {adv}
das Los {n} alınyazısı {i}
Los {adv} ayrılmış {adv}
Los {adv} bağlı olmayan {adv}
los {a} bağsız {a}
Los {adv} başıboş {adv}
Los {adv} çözülmüş {adv}
das Los {n} hisse {i}
Los {adv} hop! {adv}
das Los {n} ikramiye {i}
das Los {n} kader {i}
das Los {n} kısmet {i}
Los {adv} kopmuş {adv}
das Los {n} küçük arazi parçası {i}
das Los {n} kura {i}
das Los {n} lot {i}
das Los {n} nasip {i}
das Los {n} parsel {i}
das Los {n} pay {i}
das Los {n} piyango bileti {i}
Los {adv} sallanan {adv}
Los {adv} serbest {adv}
das Los {n} talih {i}
das Los {n} tecelli {i}
Los {adv} ünl haydi! {adv}
los {a} yallah {a}
Los {adv} yürü! {adv}
los sein {allg} bir şeyden kurtulmak {allg}
los sein {allg} başıboş olmak {allg}
los! {allg} ha {allg}
los! {allg} hadi {allg}
los! {allg} haydi {allg}
die Losanleihe {f} [Handel]faizsiz tahvil {i}
losarbeiten {v} hedef tutarak hararetli olarak çalışmak {fi}
losarbeiten {v} yerinden ayırmak {fi}
losarbeiten {v} yerinden oynatmak {fi}
losarbeiten {allg} ayrılmak {allg}
losarbeiten {allg} kopmak {allg}
losarbeiten {allg} kurtulmak {allg}
lösbar {adj} çözülebilir {s}
lösbar {adj} halledilebilir {s}
die Lösbarkeit {f} çözülebilirlik {i}
die Lösbarkeit {f} halledilebilirlik {i}
losbinden {v} ayırmak {fi}
losbinden {v} bağını çözmek {fi}
losbinden {v} çözmek {fi}
losbinden {v} zincirlerini çözmek {fi}
losbrechen {v} koparmak {fi}
losbrechen {v} sökmek {fi}
losbrechen {v} yerinden çıkarmak {fi}
losbröckeln {v} parça parça sökmek {fi}
losbröckeln {v} parça parça sökülmek {fi}
losbrüllen {v} avaz avaz bağırmak {fi}
der Löschapparat {m} yangın söndürme aleti {i}
die Löscharbeiten {pl} gemi boşaltma işleri {ç}
die Löscharbeiten {pl} mal tahliye işleri {ç}
löschbar {adj} söndürülebilir {s}
löschbar {adj} yatıştırılabilir {s}
löschbereit {a} boşaltılmaya hazır {a}
das Löschblatt {n} kurutma kağıdı {i}
der Löscheimer {m} yangın söndürme kovası {i}
löschen {v} [Handel]banka hesabını kapamak {v}
löschen {v} bastırmak {v}
das Löschen {n} boşaltma {i}
löschen {v} [Naut.]boşaltmak {v}
löschen {v} gidermek {fi}
das Löschen {n} iptal {i}
löschen {v} iptal etmek {fi}
löschen {v} [Handel]işyerini dağıtmak {v}
das Löschen {n} kaldırma {i}
löschen {v} kaldırmak {fi}
löschen {v} kapatmak {v}
löschen {v} ödemek {v}
das Löschen {n} silme {i}
löschen {v} silmek {fi}
löschen {v} söndürmek {v}
das Löschen {n} tahliye {i}
löschen {v} tahliye etmek {fi}
das Löschen {n} terkin {i}
löschen {v} terkin etmek {fi}