DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
verhackstücken {v} tüm detaylarıyla anlatmak {v}
verhaften {itr} belli etmemek {itr}
verhaften {itr} çaktırmamak {itr}
verhaften {itr} gizlemek {itr}
verhaften {v} gözaltına almak {v}
verhaften {v} hapse atmak {v}
verhaften {v} tevkif etmek {v}
verhaften {itr} tutmak {itr}
verhaften {v} tutuklamak {v}
verhaften {v} yakalamak {v}
verhaften {itr} zaptetmek {itr}
Verhaftete {mf} tutuklu {mf}
der Verhafteter {m} tutuklu {i}
die Verhaftung {f} ele geçirme {i}
die Verhaftung {f} tevkif {i}
die Verhaftung {f} tevkiv {i}
die Verhaftung {f} tutuklama {i}
die Verhaftung {f} tutuklanma {i}
die Verhaftung {f} yakalama {i}
der Verhaftungsbefehl {m} tevkif emri {i}
der Verhaftungsbefehl {m} tutuklama emri {i}
die Verhaftungswelle {f} toplu tutuklama {i}
verhageln {itr} [Met.]dolu yağışından zarar görmek {itr}
die Verhagerung {f} çoraklaşma {i}
verhallen {v} dikkate alınmamak {fi}
verhallen {itr} duyulmamak {itr}
verhallen {itr} erimek {itr}
verhallen {v} giderek kaybolmak {fi}
verhallen {itr} kaybolmak {itr}
verhallen {v} yankı yaratmamak {fi}
verhallen {itr} yavaş yavaş sönmek {itr}
verhalten {v} belirli bir oranda bulunmak {fi}
verhalten {v} belirli oranda olmak {fi}
verhalten {v} davranmak {fi}
verhalten {v} hareket etmek {fi}
verhalten {v} olmak {fi}
verhalten {v} tavır takınmak {fi}
das Verhalten {n} bastırma {i}
das Verhalten {n} belli etmemek {i}
das Verhalten {n} davranış {i}
verhalten {v} davranmak {fi}
das Verhalten {n} gizleme {i}
das Verhalten {n} hareket {i}
das Verhalten {n} hareket etmek {i}
das Verhalten {n} tarz {i}
das Verhalten {n} tavır {i}
das Verhalten {n} tutma {i}
das Verhalten {n} tutum {i}
das Verhalten {n} zapt {i}
das Verhalten {n} zapt etmek {i}
verhaltensauffällig {adj} davranışıyla dikkati çeken {s}
der Verhaltensfehler {m} davranış hatası {i}
der Verhaltensforscher {m} davranışbilimci {i}
die Verhaltensforschung {f} davranış biçimlerini inceleme {i}
die Verhaltensforschung {f} davranış bilimi {i}
verhaltensgestört {adj} davranış bozukluğu gösteren {s}
die Verhaltenshaftung {f} davranış sorumluluğu {i}
die Verhaltensmaßregel {f} davranış kuralı {i}
das Verhaltensmuster {n} davranış şeması {i}
die Verhaltensstörung {f} davranış bozukluğu {i}
die Verhaltenstherapie {f} davranış tedavisi {i}
die Verhaltenstherapie {f} davranış terapisi {i}
die Verhaltenstherapie {f} [Psych]davranışsal terapi {i}
die Verhaltensweise {f} hareket tarzı {i}
das Verhältnis {n} alaka {i}
das Verhältnis {n} aşk ilişkisi {i}
das Verhältnis {n} bağ {i}
das Verhältnis {n} bağıntı {i}
das Verhältnis {n} durumlar {i}
das Verhältnis {n} gereklilikler {i}
das Verhältnis {n} ilgi {i}
das Verhältnis {n} ilinti {i}
das Verhältnis {n} ilişki {i}
das Verhältnis {n} koşul {i}
das Verhältnis {n} münasebet {i}
das Verhältnis {n} nispet {i}
das Verhältnis {n} oran {i}
das Verhältnis {n} şartlar {i}
verhältnismäßig {a} göreceli {a}
verhältnismäßig {a} izafı {a}