DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Vorbau {m} [Arc]çıkıntı {i}
der Vorbau {m} [Arc]cumba {i}
vorbauen {v} engellemek {fi}
vorbauen {v} [Arc]öne çıkıntılı olarak inşa etmek {fi}
vorbauen {v} önüne geçmek {fi}
vorbauen {v} önünü almak {fi}
vorbedacht {adj} bilerek {s}
vorbedacht {adj} kasıtlı {s}
der Vorbedacht {m} kast {i}
vorbedacht {adj} önceden düşünülmüş {s}
der Vorbedacht {m} önceden planlama {i}
vorbedacht {adj} önceden planlanmış {s}
der Vorbedacht {m} önceden tasarlama {i}
der Vorbedacht {m} taammüd {i}
die Vorbedeutung {f} belirti {i}
die Vorbedeutung {f} gösterge {i}
die Vorbedingung {f} ön koşul {i}
die Vorbedingung {f} önkoşul {i}
die Vorbedingung {f} önkoşut {i}
die Vorbedingung {f} önşart {i}
der Vorbehalt {m} çekince {i}
der Vorbehalt {m} ileriye yönelik çekince {i}
der Vorbehalt {m} kaydı ihtirazi {i}
der Vorbehalt {m} muhafaza {i}
vorbehalten {allg} hakkını mahfuz tutmak {allg}
vorbehalten {allg} saklı tutmak {allg}
vorbehalten {v} çıkarmamak {fi}
vorbehalten {a} mahfuz {a}
vorbehalten {a} saklı {a}
vorbehalten {v} saklı tutmak {fi}
vorbehaltlich {prp} koşuluyla {öt}
vorbehaltlich {prp} şartıyla {öt}
vorbehaltlos {a} çekincesiz {a}
vorbehaltlos {a} kayıtsız {a}
vorbehaltlos {adj} kayıtsız şartsız {s}
vorbehaltlos {adj} koşulsuz {s}
vorbehaltlos {adj} önkoşulsuz {s}
vorbehaltlos {a} şartsız {a}
vorbehaltlos {adj} sorgusuz sualsiz {s}
vorbehaltlose Annahme {allg} kayıtsız şartsız kabul {allg}
das Vorbehaltsgut {n} mahfuz mal {i}
das Vorbehaltsrecht {n} mahfuz hak {i}
vorbehandeln {v} ön muameleden geçirmek {v}
die Vorbehandlung {f} hazırlık terbiyesi {i}
die Vorbehandlung {f} ön terbiye {i}
vorbei {adv} bitmiş {adv}
vorbei {adv} geçmiş {adv}
vorbei {adv} önünden geçerek {adv}
vorbei {adv} yanından geçerek {adv}
vorbeibenehmen {v} görgü kurallarını hiçe saymak {fi}
vorbeibenehmen {v} nezaket kurallarına uygun davranmamak {fi}
vorbeibenehmen {v} pot kırmak {fi}
vorbeieilen {v} hızla geçip gitmek {fi}
vorbeifahren {v} araçla önünden geçip gitmek {fi}
vorbeifahren {v} bir yere sürüp ulaşmak {fi}
vorbeifahren {v} yanından sürüp geçmek {fi}
vorbeigehen {v} geçip gitmek {fi}
vorbeigehen {v} geçmek {fi}
vorbeigehen {v} önünden geçip yürümek {fi}
vorbeigehen {v} önünden geçmek {fi}
vorbeigehen {v} sona ermek {fi}
vorbeikommen {v} önünden geçip gitmek {fi}
vorbeikommen {v} uğramak {fi}
vorbeilassen {v} geçirmek {fi}
vorbeilassen {v} geçmesine izin vermek {fi}
vorbeilaufen {v} önünden yürüyerek veya koşarak geçmek {fi}
vorbeimarschieren {v} [mil.]önünden resmi geçit adımıyla geçmek {fi}
vorbeireden {v} konudan farklı görüş bildirmek {fi}
vorbeischießen {v} hedefi tutturamamak {fi}
vorbeischießen {v} iyi tahmin edememek {fi}
vorbeischießen {v} karavana atmak {fi}
die Vorbeize {f} ön mordan {i}
vorbeiziehen {v} geçip gitmek {fi}
vorbelastet {adj} kötü bir özellik taşıyıcı {s}
vorbelastet {a} sabıkalı {a}
vorbelastet {a} sicilli {a}
die Vorbemerkung {f} [Drck]giriş {i}
die Vorbemerkung {f} ön açıklama {i}
die Vorbemerkung {f} [Drck]önsöz {i}
vorbereiten {v} bir şeye hazırlanmak {fi}