DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
verwachsen {itr} birbirine dolamak {itr}
verwachsen {adj} [Bot.]bodur {s}
verwachsen {itr} büyüyerek sığmamak {itr}
verwachsen {adj} çarpık {s}
verwachsen {adj} eğri {s}
verwachsen {adj} kambur {s}
verwachsen {adj} sakat {s}
verwackeln {v} flu yapmak {fi}
verwackelt {adj} [Foto]titrek {s}
verwählen {v} telefonda yanlış numara çevirmek {fi}
verwählen {v} yanlış numarayı çevirmek {fi}
verwählen {v} yanlış çevirmek {v}
verwahr1osen {v} bakımsız kalmak {fi}
verwahren {allg} bir şeye itiraz etmek {allg}
verwahren {allg} karşı gelmek {allg}
verwahren {v} itiraz etmek {fi}
verwahren {v} protesto etmek {fi}
verwahren {v} emanete almak {v}
verwahren {v} kilitlemek {fi}
verwahren {v} korumak {v}
verwahren {v} muhafaza etmek {v}
verwahren {v} saklamak {v}
verwahrende Bank {allg} portföy bankası {allg}
der Verwahrer {m} emanetçi {i}
der Verwahrer {m} müstevdi {i}
der Verwahrer {m} saklayıcı {i}
verwahrlos {adj} bakımsız {s}
verwahrlosen {itr} bakımsız kalmak {itr}
verwahrlosen {itr} boşlanmak {itr}
verwahrlosen {itr} ihmal edilmek {itr}
verwahrlost {a} bakımsız {a}
die Verwahrlosung {f} bakımsızlık {i}
die Verwahrlosung {f} ihmal edilmişlik {i}
die Verwahrlosung {f} sefillik {i}
die Verwahrung {f} emanete alma {i}
die Verwahrung {f} ida {i}
die Verwahrung {f} muhafaza {i}
die Verwahrung {f} saklama {i}
die Verwahrung {f} saklatım {i}
verwaisen {itr} öksüz kalmak {itr}
verwaisen {itr} terk edilmek {itr}
verwaisen {itr} yetim kalmak {itr}
verwaist {adj} boş {s}
verwaist {adj} ıssız {s}
verwaist {adj} öksüz {s}
verwaist {adj} tenha {s}
verwaist {adj} terk edilmiş {s}
verwaist {adj} yetim {s}
verwalten {v} idare etmek {v}
verwalten {v} işleri çekip çevirmek {v}
verwalten {v} yönetmek {v}
der Verwalter {m} idareci {i}
der Verwalter {m} müdür {i}
der Verwalter {m} mütevelli {i}
der Verwalter {m} yöneten {i}
der Verwalter {m} yönetici {i}
die Verwalterin {f} idareci {i}
die Verwalterin {f} mütevelli {i}
die Verwalterin {f} yönetici {i}
die Verwaltung {f} idare {i}
die Verwaltung {f} yönetim {i}
die Verwaltung {f} yönetim binası {i}
die Verwaltung {f} yönetim dairesi {i}
der Verwaltungsakt {m} idari işlem {i}
der Verwaltungsakt {m} [Jur.]idari karar {i}
der Verwaltungsakt {m} idari muamele {i}
Verwaltungsangestellter {fm} [Handel]yönetici memur {fm}
der Verwaltungsapparat {m} idare mercii {i}
der Verwaltungsapparat {m} yönetim mekanizması {i}
der Verwaltungsbeamte {m} idareci {i}
die Verwaltungsbehörde {f} idari makam {i}
verwaltungsbehördliche Zwangsgewalt {allg} idari makamın cebri kuvveti {allg}
verwaltungsbehördliche Zwangsgewalt {allg} idari makamsal cebri kuvvet {allg}
der Verwaltungsbezirk {m} idari bölge {i}
die Verwaltungsgebühr {f} idari işlem harcı {i}
die Verwaltungsgemeinschaft {f} idari topluluk {i}
das Verwaltungsgericht {n} [Jur.]idare mahkemesi {i}
das Verwaltungsgericht {n} idari mahkeme {i}
der Verwaltungsgerichtshof {m} yüksek idare mahkemesi {i}
die Verwaltungsgerichtsordnung {f} idari yargılama usulü kanunu {i}