TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
gözden çıkarmak {fi} abschreiben {v}
gözden çıkarmak {fi} aufopfern {v}
gözden çıkarmak {allg} abringen {allg}
gözden düşen {s} missliebig {adj}
gözden düşme {i} der Mißkredit {m}
gözden düşme {i} die Missliebigkeit {f}
gözden düşme {i} die Ungnade {f}
gözden düşmek {allg} an Ansehen verlieren {allg}
gözden düşmek {allg} [sp]ins Abseits geraten {allg}
gözden düşürmek {v} diskreditieren {v}
gözden geçirilmiş {s} überarbeitet {adj}
gözden geçirme {i} das Ansehen {n}
gözden geçirme {i} die Ansicht {f}
gözden geçirme {i} [müz]die Bearbeitung {f}
gözden geçirme {i} die Beschau {f}
gözden geçirme {i} die Durchsicht {f}
gözden geçirme {i} die Überholung {f}
gözden geçirme {i} die Überprüfung {f}
gözden geçirme {i} die Überschau {f}
gözden geçirmek {fi} abchecken {v}
gözden geçirmek {fi} angucken {v}
gözden geçirmek {fi} ansehen {v}
gözden geçirmek {fi} bearbeiten {v}
gözden geçirmek {v} beaugapfeln {v}
gözden geçirmek {v} beäugeln {v}
gözden geçirmek {v} beschauen {v}
gözden geçirmek {allg} Blick werfen {allg}
gözden geçirmek {v} durchgehen {v}
gözden geçirmek {fi} durchnehmen {v}
gözden geçirmek {fi} mustern {v}
gözden geçirmek {fi} nachprüfen {v}
gözden geçirmek {fi} nachschauen {v}
gözden geçirmek {fi} nachsehen {v}
gözden geçirmek {v} prüfen {v}
gözden geçirmek {v} revidieren {v}
gözden geçirmek {v} sichten {v}
gözden geçirmek {v} überarbeiten {v}
gözden geçirmek {itr} überprüfen {itr}
gözden geçirmek için {allg} zur Ansicht {allg}
gözden geçirmek için gönderilmiş numune {i} die Ansichtssendung {f}
gözden geçirmek için gönderilmiş örnek {i} die Ansichtssendung {f}
gözden ırak gönülden ırak {allg} aus den Augen aus dem Sinn {allg}
gözden ırak olan gönülden de ırak düşer {allg} aus den Augen aus dem Sinn {allg}
gözden kaçan {a} unbeachtet {a}
gözden kaçırmak {allg} versehen {allg}
gözden kaçırmak {v} übersehen {v}
gözden kaçırmamak {v} behalten {v}
gözden kaçırmamak {fi} im Auge behalten {v}
gözden kaçmayan {s} unübersehbar {adj}
gözden kaybetmek {allg} aus Augen verlieren {allg}
gözden kaybetmek {fi} aus den Augen verlieren {v}
gözden teşhis etme {i} [hek]die Augendiagnose {f}
gözden uzak tutmamak {allg} im Augen behalten {allg}
Indirekte Treffer
bilançoyu gözden geçirme {i} die Wirtschaftsprüfung {f}
bir daha gözden geçirmek {v} überlesen {v}
bir daha okuyarak gözden geçirmek {fi} überlesen {v}
gizlice gözden geçirmek {fi} nachschleichen {v}
gözden çıkarmak {fi} aufopfern {v}
gözden çıkarmak {fi} abschreiben {v}
gözden çıkarmak {allg} abringen {allg}
gözden düşen {s} missliebig {adj}
gözden düşme {i} die Missliebigkeit {f}
gözden düşme {i} der Mißkredit {m}
gözden düşme {i} die Ungnade {f}
gözden düşmek {allg} [sp]ins Abseits geraten {allg}
gözden düşmek {allg} an Ansehen verlieren {allg}
gözden düşürmek {v} diskreditieren {v}
gözden geçirilmiş {s} überarbeitet {adj}
gözden geçirme {i} die Durchsicht {f}
gözden geçirme {i} die Beschau {f}
gözden geçirme {i} die Überschau {f}
gözden geçirme {i} [müz]die Bearbeitung {f}
gözden geçirme {i} die Überprüfung {f}
gözden geçirme {i} die Ansicht {f}
gözden geçirme {i} die Überholung {f}
gözden geçirme {i} das Ansehen {n}
gözden geçirmek {v} beäugeln {v}
gözden geçirmek {fi} durchnehmen {v}
gözden geçirmek {itr} überprüfen {itr}
gözden geçirmek {fi} abchecken {v}
gözden geçirmek {fi} nachsehen {v}
gözden geçirmek {v} beaugapfeln {v}
gözden geçirmek {v} durchgehen {v}
gözden geçirmek {v} überarbeiten {v}
gözden geçirmek {fi} nachschauen {v}
gözden geçirmek {fi} bearbeiten {v}
gözden geçirmek {allg} Blick werfen {allg}
gözden geçirmek {v} sichten {v}
gözden geçirmek {fi} nachprüfen {v}
gözden geçirmek {fi} ansehen {v}
gözden geçirmek {v} revidieren {v}
gözden geçirmek {v} beschauen {v}
gözden geçirmek {fi} mustern {v}
gözden geçirmek {fi} angucken {v}
gözden geçirmek {v} prüfen {v}
gözden geçirmek için {allg} zur Ansicht {allg}
gözden geçirmek için gönderilmiş numune {i} die Ansichtssendung {f}
gözden geçirmek için gönderilmiş örnek {i} die Ansichtssendung {f}
gözden ırak gönülden ırak {allg} aus den Augen aus dem Sinn {allg}
gözden ırak olan gönülden de ırak düşer {allg} aus den Augen aus dem Sinn {allg}
gözden kaçan {a} unbeachtet {a}
gözden kaçırmak {v} übersehen {v}
gözden kaçırmak {allg} versehen {allg}
gözden kaçırmamak {v} behalten {v}
gözden kaçırmamak {fi} im Auge behalten {v}
gözden kaçmayan {s} unübersehbar {adj}
gözden kaybetmek {fi} aus den Augen verlieren {v}
gözden kaybetmek {allg} aus Augen verlieren {allg}
gözden teşhis etme {i} [hek]die Augendiagnose {f}
gözden uzak tutmamak {allg} im Augen behalten {allg}
hesabı gözden geçirmek {fi} nachrechnen {v}
hesapları gözden geçirme {i} die Kontenüberprüfung {f}
hesapları gözden geçirmek {allg} [tic]Konten überprüfen {allg}
takımları gözden geçirmek {v} [den]mannen {v}
teknik aksamı gözden geçirmek {v} [tek]überholen {v}
tekrar gözden geçirme {i} die Revision {f}
tekrar gözden geçirme {i} die Nachprüfung {f}
tekrar gözden geçirmek {fi} durchrechnen {v}
tekrar gözden geçirmek {fi} revidieren {v}
tekrar gözden geçirmek {fi} nachprüfen {v}
uçup gözden kaybolmak {fi} davonfliegen {v}
yeniden gözden geçirme {i} der Rückblick {m}
yeniden gözden geçirme {i} die Revision {f}
yeniden gözden geçirme {i} die Überarbeitung {f}
yeniden gözden geçirmek {itr} bearbeiten {itr}