TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
kaydetmek {fi} abbuchen {v}
kaydetmek {v} [biliş]abspeichern {v}
kaydetmek {fi} [den]anmustern {v}
kaydetmek {fi} anzeichnen {v}
kaydetmek {fi} Aufnahmen machen {v}
kaydetmek {fi} aufschreiben {v}
kaydetmek {fi} aufzeichnen {v}
kaydetmek {fi} belasten {v}
kaydetmek {fi} besprechen {v}
kaydetmek {fi} buchen {v}
kaydetmek {fi} einschreiben {v}
kaydetmek {fi} eintragen {v}
kaydetmek {fi} erfassen {v}
kaydetmek {v} [biliş]formatieren {v}
kaydetmek {v} führen zu {v}
kaydetmek {v} kalandern {v}
kaydetmek {v} notieren {v}
kaydetmek {v} registrieren {v}
kaydetmek {v} vermerken {v}
kaydetmek {v} verzeichnen {v}
kaydetmek {v} verzetteln {v}
kaydetmek {fi} vormerken {v}
Indirekte Treffer
alacağına kaydetmek {fi} gutschreiben {v}
aşama kaydetmek {fi} Fortschritte machen {v}
banda kaydetmek {allg} auf Band aufnehmen {allg}
banda kaydetmek {fi} mitschneiden {v}
banda kaydetmek {v} besprechen {v}
banda kaydetmek {v} bespielen {v}
banda kaydetmek {fi} aufnehmen {v}
başarı kaydetmek {fi} vorwärts kommen {v}
bedeli borç olarak kaydetmek {allg} Betrag abbuchen {allg}
bilançonun pasif kısmına kaydetmek {v} [tic]passivieren {v}
borç hanesine kaydetmek {fi} debitieren {v}
borç kaydetmek {fi} ausbuchen {v}
borç kaydetmek {v} [tic]berechnen {v}
borca kaydetmek {v} debitieren {v}
borçlu adına kaydetmek {v} [tic]kreditieren {v}
borçlu tarafa kaydetmek {fi} debitieren {v}
deftere kaydetmek {fi} buchen {v}
demirbaş listesine kaydetmek {v} [tic]inventarisieren {v}
dikte edileni kaydetmek {allg} Diktat aufnehmen {allg}
fazla kaydetmek {v} [eko]überbuchen {v}
fiyat kaydetmek {allg} Kurs notieren {allg}
gelişme kaydetmek {fi} auflaufen {v}
gelişme kaydetmek {fi} weiterkommen {v}
gelişme kaydetmek {allg} weiterentwickeln {allg}
hesaba alacak kaydetmek {itr} [tic]erkennen {itr}
hesaba kaydetmek {fi} aufführen {v}
hesaba kaydetmek {v} verbuchen {v}
hesaba kaydetmek {v} setzen {v}
hesaba kaydetmek {allg} Rechnung in Anschlag bringen {allg}
hesaba kaydetmek {v} [tic]buchen {v}
hesabına kaydetmek {fi} berechnen {v}
ilerleme kaydetmek {fi} vorankommen {v}
ilerleme kaydetmek {allg} weiterentwickeln {allg}
ilerleme kaydetmek {fi} Fortschritte machen {v}
ilerleme kaydetmek {fi} weiterkommen {v}
ilerleme kaydetmek {allg} Fortschritt erzielen {allg}
ilerleme kaydetmek {fi} vorwärts kommen {v}
kaydetmek {allg} Auftrag buchen {allg}
matluba kaydetmek {fi} Gutschrieben {v}
matlubuna kaydetmek {fi} gutschreiben {v}
matlubuna kaydetmek {fi} entlasten {v}
önemle kaydetmek {v} unterstreichen {v}
sipariş kaydetmek {allg} Auftrag buchen {allg}
tapuya kaydetmek {v} ins Grundbuch eintragen {v}
ticaret siciline kaydetmek {allg} [tic]ins Handelsregister eintragen {allg}
üniversiteye kaydetmek {v} immatrikulieren {v}
üye kaydetmek {v} werben {v}
üye kaydetmek {fi} Mitglied werben {v}
yazarak kaydetmek {fi} aufschreiben {v}
zimr kaydetmek {fi} ausbuchen {v}