DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
ausschlagen {v} [Sp]avuta atmak {fi}
ausschlagen {v} başına bela olmak {fi}
ausschlagen {v} biçim vermek {fi}
ausschlagen {v} bir işi bitirmek {fi}
ausschlagen {v} bir işi sona erdirmek {fi}
ausschlagen {v} çekiçle vurarak şekil vermek {fi}
ausschlagen {v} çiçek açmak {fi}
ausschlagen {v} çiçek vermek {fi}
ausschlagen {v} çift atmak {fi}
ausschlagen {v} çifte atmak {fi}
ausschlagen {v} debelenmek {fi}
ausschlagen {v} dışarı atmak {fi}
ausschlagen {v} dişini kırmak {fi}
ausschlagen {v} döverek kovmak {fi}
ausschlagen {v} filizlenmek {fi}
ausschlagen {v} [mil.]geri püskürtmek {fi}
ausschlagen {v} hareket etmek {fi}
ausschlagen {v} kabul etmemek {fi}
ausschlagen {v} kaplamak {fi}
ausschlagen {v} meydana gelmek {fi}
ausschlagen {v} nemlenmek {fi}
ausschlagen {v} olmak {fi}
ausschlagen {v} oluşmak {fi}
ausschlagen {v} örtmek {fi}
ausschlagen {v} reddetmek {fi}
ausschlagen {v} rutubetlenmek {fi}
ausschlagen {v} sapmak {fi}
ausschlagen {v} savuşturmak {fi}
ausschlagen {v} sonuç vermek {fi}
ausschlagen {v} süslemek {fi}
ausschlagen {v} tepmek {fi}
ausschlagen {v} tomurcuklanmak {fi}
ausschlagen {v} vuku bulmak {fi}
ausschlagen {v} vurarak sürmek {fi}
ausschlagen {v} yerinden oynamak {fi}
ausschlagen {v} [Jur.]dışlamak {fi}
Indirekte Treffer
Erbschaft ausschlagen {allg} [Jur.]mirası reddetmek {allg}
schlecht ausschlagen {allg} kötü sonuç vermek {allg}